Alquiler castillo, castle Barcelona , Cataluña

Condicions Generals

Número  d’ inscripció al Registre de Turisme de Catalunya:  HUTG 015268

Condicions Generals

1-RESERVES

En el moment de realitzar la reserva, el client haurà de signar els dos exemplars del contracte de lloguer, fent arribar a les nostres oficines i dipositar el 30% de l’import del lloguer per el període d’ocupació sol.licitat, no considerant la reserva en ferm fins haver efectuat l’esmentat dipòsit i ser aquesta confirmada per part del propietari.

El saldo restant s’haurà d’abonar almenys amb 30 dies d’antelació a la data d’entrada a la propietat. En cas contrari, el propietari, donarà per cancel.lada la reserva.

Si la reserva s’efectua amb 30 o menys dies d’antelació sobre la data prevista d’entrada, haurà de consignar el total de l’import de lloguer, pel període que es contracti, així com la fiança.

Entenem per ingrés efectuat el que es fa en efectiu. Els ingressos que es fan mitjançant xec o qualsevol altre mitjà de pagament es consignen en el moment de fer efectiu el document en qüestió.
Les despeses bancàries generades per transferències etc. Seran assumits pel client.

2-ANUL.LACIONS

El client pot desistir en tot moment dels serveis sol.licitats i contractats, segons les condicions següents:

  • Anul.lació amb 30 o més dies d’anterioritat a la data d’ocupació de la casa: es percep el 30% del lloguer contractat, en concepte de despeses.
  • Anul.lació amb 10 a 29 dies d’anterioritat a la data d’ocupació: 50% del lloguer contractat, en concepte de despeses.
  • Anul.lació amb 3 a 9 dies d’anterioritat a la data d’ocupació de la casa: 80% del lloguer contractat, en concepte de despeses.
  • Anul.lació durant els tres dies anteriors a la data d’ocupació: 100% del lloguer de la casa, en concepte de despeses i lucre cessant.

Els percentatges s’entenen sobre l’import total contractat. Tanmateix, si el client hagués contractat una assegurança de viatge que cobrís en la seva totalitat les despeses derivades de la cancel lació, i sempre que la causa d’anul.lació fora coberta per l’assegurança, tindrà dret a la devolució de les quantitats abonades, excepte l’import corresponent a la contractació de l’assegurança.

3-ABANDONAMENT

En cas que el client abandoni la propietat o renunciï a part de la seva estada, un cop iniciada la mateixa, no hi haurà dret a devolució o reemborsament. Tanmateix, si l’abandonament és per causa justificada (caldrà acreditar la documentació necessària), de la coberta per assegurança de viatge que en el seu cas s’hagués contractat (assegurança de cancel lació-reemborsament de vacances), s’atendran les devolucions segons les cobertures de l’esmentada assegurança.

4-FIANÇA

És obligatori dipositar una fiança de garantia al començar l’estada. La quantia d’aquesta fiança vindrà determinada en relació directa amb el preu del lloguer sol.licitat i serà abonada en el moment en què s’efectuï el pagament total de l’import de lloguer

5-SUPLEMENTS

Els suplements que s’hagin generat es deduiran de l’import de la fiança i seran objecte d’una factura que es farà arribar al client al mateix temps que se li retorna la resta de l’esmentada fiança al finalitzar la seva estada. A títol merament enunciatiu aquests suplements poden ser tals com: taxes locals, consum de telèfons, neteja final.

6-DOCUMENTACIÓ

Formalitzats el pagament i la fiança, el client rebrà el seu exemplar del contracte signat, així com la documentació referent a la dotació, ubicació i altres dades d’interès

7-ENTRADA

Com a norma general, les propietats s’ocuparan a partir de les 16:00 h. del dia d’arribada, havent de quedar lliures abans de les 11:00 h. del dia de sortida.

La persona encarregada de rebre’ls i de fer entrega de les claus estarà assabentada de la seva arribada, però tot i així és recomanable confirmar la cita mitjançant una trucada telefònica.
La propietat no es fa responsable per pèrdua o furt.

8-RESPONSABILITATS

Aconsellem al client exigir un inventari de la propietat, en el seu defecte, a revisar la dotació de la mateixa. En cas d’haver desperfectes o elements absents (que estiguin presents en l’inventari) hauran de ser notificats abans de 24 hores.
Requerim als nostres clients perquè ens facin saber amb la major brevetat les irregularitats o deficiències que observin, amb la finalitat de poder resoldre’ls en la major brevetat.

9-DEVOLUCIÓ DE LA FINCA A LA PROPIETAT

És responsabilitat del client deixar la propietat en el mateix estat en què la va trobar, és a dir, neta i ordenada. Així mateix és responsabilitat del client ajustar en tot moment el nombre exacte de ocupants amb que va efectuar la reserva. En cap cas es pot augmentar el nombre de persones màxim que accepta la casa; aquest fet permetrà al propietari o encarregat l’execució de les mesures pertinents (cobrament o desallotjament)

10-ACEPTACIÓ DE LAS PRESENTS CONDICIONS

El fet de formalitzar el contracte de lloguer pressuposa l’acceptació expressa de les seves clàusules, que són les que es publiquen aquí per coneixement previ dels nostres clients. Qualsevol modificació de les clàusules del contracte haurà de fer-se per escrit, signada per ambdues parts.

En cas de litigi, el client i nosaltres mateixos ens sotmetem a la jurisdicció dels Tribunals de Girona, renunciant de forma expressa a qualsevol altre fur.

Per continuar navegant accepti la politica de cookies. més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close